Hiệu Trưởng

Phạm Thị Đoan Trang
Phạm Thị Đoan Trang

Ngày sinh: 28/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838752865

Điện thoại riêng: 0901246193

Email liên lạc: trangbdgd.btan@moet.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng

Trần Thị Ngọc Yến
Trần Thị Ngọc Yến

Ngày sinh: 20/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học sư phạm

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838752865

Điện thoại riêng: 0705239319

Trương Thị Hoàng Lan
Trương Thị Hoàng Lan

Ngày sinh: 31/1/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Chánh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838752865

Điện thoại riêng: 0902723047

Email liên lạc: truonghoanglan3@gmail.com